En aksje- eller virksomhetsoverdragelse er ofte en kompleks prosess, der et sett med ulike parametre og risiki skal kartlegges, vurderes og gjerne forhandles om. Oftest vil den endelige verdifastsettelsen av aksjene eller virksomheten bero på resultatet av en Due Diligence prosess som strekker seg over en tidsbegrenset periode på noen uker.

Selve innholdet i en Due Diligence vil variere med blant annet type overdragelse, kompleksitet og eierforhold. Prosessen deles tradisjonelt inn i en finansiell og legal del, samt at en rekke administrative og skattemessige forhold kartlegges. 
Arbeidet utføres gjerne av eksterne eller interne spesialrådgivere utpekt av Kjøper, og det består i å beskrive og verifisere faktaopplysninger om historikk og nåsituasjon.

Vi ser derimot at Kjøper eller Selger av en virksomhet eller eierandel, ofte ønsker å få kartlagt og kvantifisert det potensialet som ligger i operasjonelle eller organisatoriske forbedringer. En god beskrivelse av mulige tiltak med tilhørende effekter kan endre fremtidig inntjening og lønnsomhet betydelig, og den kan således være avgjørende for en Selgers prisforventning eller en Kjøpers betalingsvilje.

Karabin bistår både Kjøpere og Selgere med operasjonelle virksomhetsanalyser (Operational Due Diligence) forut for eller i forbindelse med aksje- eller virksomhetsoverdragelser (M&A).

Våre konsulenter har bred erfaring med å avdekke operasjonelle og organisatoriske forbedringer som gir dokumentert effekt, og vi har bistått både private eiere og Private Equity fond i forbindelse med transaksjoner i en rekke bransjer.

Kontakt oss dersom du har spørsmål vedrørende Virksomhetsoverdragelser.

Spør oss om Virksomhetsoverdragelser (M&A)

1

Knut Garnes - Virksomhetsoverdragelser

Ledende konsulent og kundeansvarlig

Epost knut.garnes@karabin.no

Telefon +47 905 99 085

Kontakt oss