Organisasjonsutvikling og omstilling

Karabin har dyktige konsulenter som bistår virksomheter med organisjonsutvikling og omstilling. Vi hjelper deg å lykkes med organisasjonskultur, -utvikling og -struktur – samt endringsledelse og lederutvikling.

Planlagt og styrt endringsprosess

Organisasjonskultur og lederskap er avgjørende for hvor vellykket en omstilling blir. Karabin hjelper ledere og ansatte å planlegge og styre endringsprosesser. Vi mener det er avgjørende at alle ansatte er godt involvert når organisasjonen skal endre seg.

God kommunikasjon og åpen dialog er nødvendig for å sikre at planlagte tiltak blir iverksatt. Karabin har et meget godt rammeverk som gjør det enklere å styre endringsprosesser slik at resultatene blir som planlagt.

Oppnå ønsket endring

Vi styrker internt ansatte i eventuelle endringsroller, og utvikler team og ledergrupper. Dette sikrer at organisasjonen kan være med å videreføre forbedringstiltak og gevinstrealiseringsplaner. Vi utarbeider etter behov felles og forbedrede arbeidsprosesser innenfor gitte rammer. Disse innebærer involvering fra de som har en rolle i arbeidsprosessene. Gjennom styrte arbeidsmøter med klare forventninger til leveranse sikrer vi god kontroll og god fremdrift.

Omorganisering og nyanskaffelser

Alle som gjennomgår endringer i organisasjonens struktur gjennom sammenslåing, oppretting og nedskalering har stor nytte av planlagt styring. Vi hjelper oppdragsgiver med å takle de utfordringer organisasjoner møter i slike endringsprosesser.

Nyanskaffelser og endringer av en virksomhets systemer fører gjerne til endring også for organisasjonen. Systemene er der for å støtte menneskene i organisasjonen, ikke omvendt. Vi hjelper virksomheter med å ivareta deres ansatte i denne overgangen. Det gjør vi ved å kartlegge og forbedre rollefordeling, arbeidsprosesser og rutiner. Da legges det til rette for mulig utnyttelse av de systemer organisasjonen har.

Spør oss

Spør oss

Trine Jellestad

Senior Manager