Offentlig sektor

Karabin har dyktige konsulenter som hjelper offentlig sektor med innovasjon, digitalisering, Lean Six Sigma, prosjektledelse og effektivisering.

Organisasjoner innen statlig, kommunal og fylkeskommunal sektor har viktige samfunnskritiske funksjoner samtidig som budsjettene er begrenset. Denne balansen mellom å hjelpe mennesker så godt som mulig og måtte holde kostnadene nede, er utfordrende.

Moderne metoder for gevinstrealisering er ofte løsningen. Det handler ikke nødvendigvis om kostnadskutt, men om å bedre arbeidsprosesser og unngå unødvendig sløsing. Vår erfaring er at slike tiltak både gir en bedre arbeidshverdag for ansatte og bedre tjenester for innbyggerne.

Små grep gir store endringer

Et typisk tiltak for tjenester som hjemmehjelp eller kommunal tannlege er metoder for å unngå feil utnyttelse av kapasiteten grunnet dårlig kommunikasjon. Pasienter som ikke møter til time er sløsing, og misforståelser i hjemmehjelptjenesten kan gi bomturer.

Kommunikasjon, organisering, prosjektledelse og digitalisering er områder der små grep ofte kan gi store bedringer. Et eksempel på kontakt med eksterne er kampanjer for å få flere til å stille opp som fosterhjem. Et eksempel på intern organisering kan være bygging eller drift av et nytt sykehjem.

Nye arbeidsmetoder

Måling og tallfesting er ofte nødvendig for å oppnå politisk vilje til å øke eller justere budsjetter. Dette hjelper vi med. Analyser av måledata kan vise tydelig hvor flaskehalsene ligger, og hvor nye arbeidsmetoder kan gjøre arbeidsdagen bedre.

Gevinstrealisering i offentlig sektor er et vidt begrep. Det å levere bedre tjenester eller flere tjenester til samme budsjett, er også realiserte gevinster.

Riktig bruk av konsulenter gjør at også offentlige organisasjoner kan få oppdatert spisskompetanse innenfor alle viktige områder, og det tilfører ekstra kapasitet i hektiske perioder. Måling, analyse og gjennomføring er alle områder der Karabin bidrar sammen med fast ansatte hos oppdragsgiver.

Store endringer

Den offentlige sektoren i Norge preges av behov for digitalisering, omstilling og modernisering. Brukerorientering, tjenestedesign, kvalitet i tjenesteproduksjon og økt produktivitet er tiltaksområder som medfører økende behov for forbedring av styringssystemer, prosessforbedring, omorganisering og investeringer i IKT.

Karabins brede erfaring fra offentlig sektor har gitt oss god innsikt i, og forståelse for behovene og rammene som er særegne for prosjekter i offentlige organisasjoner. Vi har i tillegg god kjennskap til offentlige standarder og muligheter innen gjeldende rammer. Vi har dessuten omfattende erfaring med NOARK5 og tilsvarende elektroniske sak/arkivløsninger.

Spør oss

Spør oss

Atle Sandal

Partner