Vibeke Eide, ledende konsulent og leder for tjenester, kompetanse og fag i Karabin.

Hvorfor er gevinstagenter viktige i arbeidet med gevinstrealisering?

- Gevinstagenter har en sentral rolle for effektiv implementering av endringer og realisering av gevinster, sier Vibeke Eide i Karabin.

Publisert 13/10/2019

Skrevet av: Vibeke Eide, ledende konsulent, styremedlem og leder for tjenester, kompetanse og fag i Karabin.


Gevinstrealisering er å realisere effekter av endring. Dersom du ikke klarer å gjennomføre endringene i organisasjonen, klarer du heller ikke å realisere gevinstpotensialet.

Virksomheter som begynner å bli rutinerte i arbeidet med gevinstrealisering, etablerer sine egne gevinstagenter. Deres oppgave er å sikre at gevinstene realiseres etter at prosjektene er avsluttet. Gevinstarbeidet starter når prosjektbegrunnelsen utformes, mens realisering oppnås først når prosjektet er ferdigstilt og overlevert til organisasjonen.

Kvaliteten i prosjekter er viktig, men overføringen til linjeorganisasjonen er enda viktigere for å sikre gevinster. Flere undersøkelser viser at i mer enn 70 prosent av prosjektene som gjennomføres klarer ikke organisasjonen å realisere de forventede gevinstene. 

Gevinstagenter må ha en klar rollebeskrivelse 

Gevinstagenter er ofte roller som er nyopprettet og det er kanskje de færreste i virksomheten som vet hva rollen og dens oppgaver innebærer. Det handler åpenbart om gevinster, men hva betyr det egentlig? Det stilles gjerne spørsmål ved om rollen hører til under økonomi, prosjektarbeid eller kanskje andre steder? Det å ha en klar beskrivelse av rollen er viktig, både for personen som skal tre inn i den og for organisasjonen som skal forholde seg til den.

Rollebeskrivelsen definerer oppgaver og ansvar. Uten en tydelig rollebeskrivelse kan det skapes forventninger på ulike nivå i organisasjonen som ikke stemmer overens med realitetene. De viktigste oppgavene til en gevinstagent er å identifisere, kvantifisere, analysere, planlegge, realisere og optimalisere gevinster sammen med dem som utfører oppgaven eller har sitt virke i prosessen i dag.

Har virksomheten dette på plass, vil gevinstagenter ha de beste muligheter til å lykkes i den nye rollen og levere i samsvar med virksomhetens ambisjoner og mål.

Hvorfor trenger vi gevinstagenter?

Virksomheter investerer i endring (gjennom linjen, prosjekter eller programmer) for å realisere gevinster. Dessverre viser flere undersøkelser at i mer enn 70 prosent av prosjektene som gjennomføres klarer ikke organisasjonen å realisere de forventede gevinstene.

Hva skyldes dette? Hvor er fokuset og prioriteringen hos ledelsen? Er det viktigere at prosjektene leverer på kostnad, tid og kvalitet enn at man faktisk får realisert de gevinsthypotesene som lå til grunn for ledelsens beslutning om å starte arbeidet? 
Studier viser at innføring av gevinstagenter gir økt omfang av realiserte gevinster. Dersom virksomheten er i stand til å utnytte dette, kan det føre til en betydelig konkurransefordel.

Gevinstagenter bidrar i en tidlig fase med å tilrettelegge et dokumentert grunnlag for gevinsthypoteser. Dette sikrer at ledere får et bedre underlag når det tas beslutninger om investering i endring. 
Gevinstagenter kan også bidra til at dokumenterte gevinstmuligheter blir realisert tidligere. Gjennom et godt forarbeid og bevisst og aktiv gjennomføring øker sannsynligheten for å sikre varige gevinster.
Ved å innføre gevinstagenter oppnår organisasjonen mer effektiv bruk av ressurser, økt motivasjon og forsterket gevinstkompetanse.
 

Hva er suksesskriteriene for å lykkes?

Noen av de viktigste suksesskriteriene er å sikre at virksomheten forstår hva gevinstrealisering egentlig er, hva en gevinstagent faktisk kan utføre og hvilke oppgaver og mandat gevinstagenter bør ha. Det er en stor misforståelse å tro at gevinster realiserer seg selv dersom man klarer å implementere den nye løsningen innenfor tidsfristen.

Arbeidet med gevinstrealisering kan ikke ivaretas gjennom en parallell organisasjon eller som en separat disiplin. Det er både ineffektivt og dyrt. Gevinstagenter og deres oppgaver må integreres som en del av den ordinære virksomheten. 
For å klare å realisere gevinster må gevinstagenter jobbe sammen med dem som faktisk utfører oppgavene. Det er først når man får gjennomført endringen(e) på en god måte at reelle gevinster realiseres.

Fokuset på gevinstrealisering må være realistisk, men tilnærmingen bør være drevet av entusiasme når virksomheten skal passere alle hindringer som møter en på veien. Rollen som gevinstagent som en forkjemper for å realisere gevinster er sentral.  

Feire suksesser

Det er viktig å sette av tid til å feire prestasjoner og innsats underveis. Mange glemmer å feire suksesser, små og store. Gjennom å feire suksesser med jevne mellomrom og se tilbake på hvilke resultater som er oppnådd, i stedet for å fokusere på alt som ikke er gjort, skapes stolthet og samhold. Dette bidrar til å oppnå nye resultater på en god måte.

En kultur som fremmer og feirer suksesser har mennesket i fokus. Den styrker samholdet i organisasjonen, setter fokus på mål og resultater og bidrar til at medarbeidere gir sitt beste bidrag til en organisasjon som presterer og utvikler seg. 


Skrevet av: Vibeke Eide, ledende konsulent, styremedlem og leder for tjenester, kompetanse og fag i Karabin
For mer informasjon, kontakt: vibeke.eide@karabin.no - tlf. 900 42 200

Kontakt oss