Virksomhetsstyring

Karabin har dyktige konsulenter som bistår selskaper med god virksomhetsstyring. Vi hjelper deg å lykkes med alt fra bedre kontroll til ledelse og oppfølging.

Bedre styring og kontroll

Gode systemer for virksomhetsstyring sikrer bedre kontroll, ledelse og oppfølging.

Gode tiltak og verktøy gjør det mulig for ansatte og ledere å ha en kvalitet og sikkerhet i styringen av virksomheten, slik at man i tur sikrer varige gevinster i form av økonomisk konkurransekraft, godt omdømme og lav operasjonell risiko.

Varige gevinster med virksomhetsstyring

Vi tror på å kombinere strategisk forståelse med operasjonell forbedring.  

Gevinster som en virksomhet vil kunne oppnå gjennom en helhetlig tilnærming til virksomhetsstyring omfatter blant annet:

  • Bedre kontroll og oversikt som følge av nye verktøy, avklarte roller og ansvarsforhold, og sterkt eierforhold til arbeidsprosessene blant ansatte
  • Bedre forståelse og kontroll i forhold til virksomhetens risikobilde
  • Økt innovasjonsevne og rom for å utnytte muligheter i virksomhetens kontekst
  • Økte marginer som følge av forbedret økonomistyring og optimalisering av interne arbeidsprosesser
  • Bedret omdømme som arbeidsgiver, blant tjenestemottakere og kunder, og i samfunnet generelt, gjennom etterlevelse av krav i standarder, lov- og regelverk

Vår tilnærming

Skal disse gevinstene kunne realiseres og gjenskapes over tid i organisasjonen, er det vår erfaring at klassiske rammeverk for styring som ISO, COSO ERM, TQM, og de mange internkontrollkravene som finnes i lov- og regelverk, må kobles opp mot grunnleggende prinsipper for forbedringsarbeid. Dette bistår Karabin med.

Vi stiller de viktige spørsmålene, og gjennom undersøkelser, analyse og gode prosesser finner vi sammen med kunden frem til systemer som gir god styring og god kontroll.

Spør oss

Spør oss

Randi Glørstad

Partner og daglig leder Trondheim