Bransjer

Offentlig sektor

Den offentlige sektoren i Norge preges av behov for digitalisering, omstilling og modernisering. Brukerorientering, tjenestedesign, kvalitet i tjenesteproduksjon og økt produktivitet er tiltaksområder som medfører økende behov for forbedring av styringssystemer, prosessforbedring, omorganisering og investeringer i IKT.

Karabins brede erfaring fra offentlig sektor har gitt oss god innsikt i, og forståelse for behovene og rammene som er særegne for prosjekter i offentlige organisasjoner. Vi har i tillegg god kjennskap til offentlige standarder og muligheter innen gjeldende rammer. Vi har dessuten omfattende erfaring med NOARK5 og tilsvarende elektroniske sak/arkivløsninger.

Bygg og anlegg

Bygg- og anleggsbransjen sliter med akselererende kostnader og dårligere lønnsomhet enn andre bransjer. Tall fra Norge indikerer et produktivitetstap på 20-30 % grunnet heft på byggeplass. Årsakene er sammensatte, men bedre samhandling mellom aktørene, og mer forutsigbar planlegging vil alltid bidra til bedre resultater.

Karabin benytter blant annet prinsippene i Lean Construction og Last Planner® System og bistår entreprenører, underentreprenører og byggherrer med praktiske og engasjerende tiltak. Stikkord er effektiv bruk av digitale verktøy, involverende planlegging, systematisk oppdatering og visualisering av planer og ansvarliggjøring av de ulike aktørene. Sammen med oppdragsgiver prioriterer vi de tiltakene som vil gi målbare gevinster innen HMS, kvalitet, tid og kostnader/marginer.

Industri og service

Karabin har god kjennskap til og erfaring med prosjekt- og programledelse innen Operational Excellence. Vi har gjennomført en rekke prosjekter innen bransjer som oppdrett, olje/gass, service-, samferdsel-, logistikk-, produksjon-, prosess-, handel-, og tjenesteytende virksomheter. Oppgavene spenner fra strategiutvikling til operasjonell implementering.

Utgangspunkt for prosjektene våre er alltid drevet av kundens ønske om å gjøre oppgaven FASTER-CHEAPER-BETTER – oftest i en miks. Med vår veldokumenterte metodikk bidrar rådgiverne våre til gode og varige resultater for bedriften din.

Olje og gass

Karabin har bred erfaring fra operasjonell forbedring hos operatører, boreselskaper og oljeserviceselskaper. Vi har blant annet jobbet med forbedring av prosesser og styringsmekanismer for prosjektgjennomføring for både operatører og leverandørindustri.

Vi har erfaring med forbedring av både produksjonsoptimering og samhandling mellom sjø og land for supportsentre og landenheter. Eksempler på andre prosessområder vi har erfaring fra, er preventivt vedlikehold, boring og brønnservice, kontraktshåndtering, teknisk informasjon, sikkert arbeid og logistikk.

Karabin er registrert tilbyder i Achilles Joint Qualification System (JQS), som er et samarbeid mellom norske og danske olje- og gassoperatører og management contractors.

Kraft og telekom

Norske kraft- og telekomselskaper står overfor store investeringer og omstillinger knyttet til kraftnett, fibernett, produksjonsanlegg og annen infrastruktur. Endringer både i regulatoriske forhold og forbrukeratferd gjør det nødvendig med nye forretningsmodeller, forbedring av systemer og mer fleksible arbeidsprosesser.

Karabin er et av landets fremste selskaper innen operasjonell forbedring av kraft- og telekomselskaper. Vi kjenner verdikjedene og kulturen innen kraft og telekom fra en rekke prosjekt for både norske og nordiske kunder, og sørger alltid for at løsningene våre tilpasses forretningskultur og utfordringsbilde.

Karabin er registrert som tilbyder i Sellihca – en kvalifikasjonsordning i regi av nordiske energiselskaper.

Spør oss

Spør oss

Jan-Petter Abelsen

Partner og leder for salg