Trygt generasjonsskifte i familiebedriften

- Vi ser at generasjonsskifte ikke bare handler om jus og overføring av eierandeler, men også at en eller flere nøkkelpersoner gjerne forsvinner fra den daglige driften. Det påvirker selskapet på mange ulike måter. Gode prosessanalyser kan bidra til mindre sårbarhet for nye eiere, sier Knut Garnes, partner i Karabin.

Garnes og kollegene er ledende i Norge på gevinstrealisering av forbedringsinitiativ. Alt forbedringsarbeid skal jo gi smartere måter å jobbe på eller bedre utnyttelse av verktøy. Og effektene som ressurskrevende «ekstrainnsats» skal gi, må kunne måles og dokumenteres for at prosjektet skal kunne motivere og involvere nødvendige deler av organisasjonen.  

Måling og dokumentasjon av effekter har blitt Karabins spesialitet og forretningsmodell.

- Jeg har jobbet mye med M&A, altså virksomhetsoverdragelse gjennom oppkjøp eller fusjoner. I forbindelse med transaksjoner må man finne «riktig» verdi på selskapet eller virksomheten. En grundig gjennomgang kan belyse faktorer som blir kritiske spesielt ved generasjonsskifter, forteller han.

Garnes lister opp flere momenter som bør vurderes grundig:

  • Sårbarhet i organisasjonen når gründer eller andre nøkkelpersoner trekker seg ut
  • Overføring av kompetanse
  • Konsekvenser for drift og avtaler
  • Tilgjengelighet av data
  • Endringer i kultur
  • Modernisering
  • Motivasjon

Systematisk gjennomgang

«Prosessanalyse» er et tungt ord. Men selve arbeidet kan være nokså rett frem.

- Det vi anbefaler er å gå systematisk gjennom dagens drift, struktur, avtaleverk, økonomi og kultur. Da finner man både sterke og svake sider ved virksomheten, og man ser på hvilke områder ledelsen bør foreta grep for å redusere sårbarhet og ta vare på verdier som er skapt over lang tid, sier Garnes.

Motiverende

For den eller de som skal overta, vil slike analyser og tiltak ofte være ekstra motiverende og sågar avgjørende for om de ønsker å ta over stafettpinnen!

- Å få god oversikt over alle viktige deler av bedriften, og også kunne forberede avgangen til nøkkelpersonell i god tid, det fjerner bekymringer. Slik oppdatert oversikt med analyse er et meget godt utgangspunkt for å foreta moderniseringer og forbedringer, og er gjerne motiverende både for nåværende og neste generasjon.

Skreddersøm

Knut Garnes er leder for Karabins avdeling for virksomhetsoverdragelse, altså M&A. Men dette er ikke en isolert del av Karabin, det er en tjeneste som skreddersys for oppdragsgiver.

- Når vi jobber med generasjonsskifte så er det ikke bare nåsituasjonen som er interessant, men også hvordan fremtiden kan bli enda bedre! Planleggingen bør gjøres på et tidlig stadium. Mitt råd er at forslag på tiltak, verktøy, kultur for varig endring og nytenkning, samt estimat på konkrete effekter av endringene, bør foreligge i god tid før generasjonsskiftet finner sted, avslutter  Garnes.

Kontakt oss gjerne  for en uforpliktende prat om hvordan generasjonsskiftet kan gjøres trygt og godt!

Spør oss

Spør oss

Knut Garnes

Partner