En mer bærekraftig forretningsmodell kan gi økt lønnsomhet

Bærekraftproblemet vil være en av de største kildene til lønnsomme forretningsmuligheter. Grønn vekst-strategier kan gi enorme gevinster - beregnet til cirka 6000 milliarder dollar hvert år fra nå og til 2030.

Stadig flere virksomheter både nasjonalt og internasjonalt beskriver sine planer knyttet til et eller flere av FNs bærekraftmål. Kundene forventer det, investorer krever det og viktigst av alt; vår fremtid avhenger av det.

FNs bærekraftmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene. Men et mål og en plan er kun så god som sin gjennomførelse. Politikere, næringslivsledere og bedriftseiere kan kunsten å «Talk the Talk», men hvordan skal vi «Walk the talk»?

Det finnes mange ulike løsninger, men et fellestrekk er at de bør handle om målrettede tiltak basert på planlagte endringer i forretningsplaner. La oss se litt nærmere på mulighetene.

Smart utvikling

«Grønn vekst» kan defineres som økt verdiskaping med mindre samlet miljøbelastning. For å oppnå grønn vekst må altså den økonomiske veksten, målt i kroner, ses i sammenheng med miljøbelastning, målt i tonn. Dette krever innovasjonsutvikling og omstillinger gjennom smartere produksjon, logistikk, emballasje, forbruk og gjenbruk.

I dag har vi som samfunn begynt å venne oss til at bærekraftproblemer er essensielle temaer for bedrifter, kunder og myndigheter. 

Bærekraftig utvikling består av tre dimensjoner; økonomi, miljø og sosiale forhold, hvor det er sammenhengen mellom disse tre dimensjonene som avgjør om noe er bærekraftig.

Artikkelforfatteren Hege Holvik og kollega Richard Bekken i Karabin. Foto: Elisabeth Kjørmo

Business as usual = out of business?

En av de største utfordringene vi står ovenfor i dag som samfunn er knyttet til samfunnsmessig og miljømessig bærekraft. Det er lett å bli handlingslammet og dytte ansvaret til side med tanken om at «dette problemet er for stort til at jeg og min virksomhet kan løse det», men situasjonen vi nå befinner oss i vil i stor grad påvirke virksomheters rammebetingelser.

Klimaendringer, overforbruk og befolkningsvekst tømmer nøkkelressurser og fører til høyere priser på innsatsfaktorer, høyrere risiko, korrupsjon, sosial uro, ustabile samfunn og ustabile økonomier.

Kunder, ansatte, investorer, styresmakter og andre interessenter stiller høyere krav til sosialt og miljømessig ansvar, åpenhet og mer bærekraftige tjenester og produkter - «Business as usual» kan på sikt rett og slett bety «out of business»!

Hvordan kan bedrifter skape, kapre og levere på bærekraftmål?

Innovasjon skjer i de aller fleste bransjer. Forretningsmodeller transformeres gang på gang for å tilpasse seg ny teknologi, endringer i kundepreferanser, markeder og rammebetingelser. Tenk bare på musikkbransjen, bilbransjen, bank- og finans, hotellnæringen, offentlige tjenester, handlemønstre og hvordan flere og flere produkter nå leveres som tjenester.

En naturlig konsekvens av dette er at mange virksomheter og hele bransjer forsvinner, ofte fordi de ikke har vært i stand til å endre seg i tide.

Omfattende omstillinger krever endringer i forretningsmodellen. For å kunne gjennomføre bærekraftige endringer i forretningsmodellen må virksomheten virkelig forstå hvordan forretningsmodellen ser ut i dag:

- Hvordan skaper dere verdi med dagens drift?
- Hvilket problem/jobb løser dere?
- Med hvilket produkt/tjeneste?
- Til hvilket kundesegment?
- Til hvilken verdi?
- Med hvilke ressurser, aktiviteter og samarbeidspartnere?

De tre delene i forretningsmodellen

Forretningsmodellen består av 3 deler som….

  1. Beskriver verdiskapningen ved å tilby et verdiløfte
  2. Beskriver verdileveringen gjennom ressurser, aktiviteter og samarbeidspartnere og
  3. Beskriver verdikapringen gjennom bedriftens lønnsomhetslogikk.

Når virksomheten har innsikt i dagens forretningsmodell kan den begynne å tenke alternative måter å skape, levere og kapre verdi på.

Forretningsinnovasjon krever at en klarer å løse kundens egentlige problem/behov på en smartere, billigere eller mer effektiv måte.

En bærekraftig forretningsmodell krever i tillegg en sirkulær verdikjede som baserer seg på effektiv bruk av ressurser, gjenbruk og deling, hvor produktet som skal skape verdi i økende grad blir levert som en tjeneste og gjerne i kombinasjon med andre tjenester eller produkter.

Bilde: TiZir Titanium & Iron AS i Tyssedal, fransk Wikipedia

Et høyaktuelt eksempel på et grønn vekst- og bærekraftprosjekt i Norge i dag er Tizirs klimaprosjekt i Tyssedal. Tizir transformerer sin forretningsmodell med ny ovnsteknologi hvor kull blir erstattet med hydrogen og en ny produksjonslinje som skal redusere CO2-utslippene fra ilmenittsmelteverket i Tyssedal med 90 prosent.

Prosjektet har blitt til gjennom testing, pilotskala og mulighetsstudier og gjennom samarbeid med flere aktører som for eksempel Innovasjon Norge, Enova og ulike norske og utenlandske laboratorier.

Fordelene med den nye forretningsmodellen er mange; blant annet kan økt produksjon fra ovnen, redusert utslipp av karbondioksid, redusert energiforbruk, forbedret miljø lokalt og reduserte driftskostnader nevnes. Prosjektet er også overførbart til andre smelteverk.

Veien til en bærekraftig forretningsmodell: Først analyse

Bærekraftig lønnsomhet krever at vi ser på bærekraftproblemet som en mulighet og utvikler løsninger til problemene som påvirker bedriftens kjernevirksomhet. Skal et bærekrafttiltak lønne seg må det selvsagt påvirke inntektene og kostnadene direkte eller indirekte.

Virksomheten må derfor kartlegge relevante sosiale og miljømessige problemstillinger og prioritere dem etter hvor viktige de er for virksomheten sett fra et økonomisk, sosialt og miljømessig ståsted:

- Hva påvirker driften?
- Hvilke endringer og regulativer kan vi vente oss?
- Hvilke innsatsfaktorer er vi avhengige av?
- Hva påvirker og er viktig for kundene, investorer og andre interessenter?

Eksempel: Det offentlige fokuset på palmeolje her til lands ble trigget av en influenser i 2014 og resulterte i at de fleste produkter som selges i Norge i dag er fri for palmeolje.

Tilsvarende endringer kan skje for en rekke produkter og i en rekke bransjer: Hvordan skal virksomheter forholde seg til et fremtidig forbud av engangsplast? Hvordan vil lønnsomhetslogikken se ut når avgifter på diverse typer avfall og miljøskadelige utslipp settes skyhøyt eller forbys?  Kan dagens avfall bli en innsatsfaktor eller et produkt? Besitter virksomheten ideer eller teknologi som kan løse andres bærekraftproblemer?

Et eksempel på en slik tilpasning er Opus 12 som har utviklet teknologi som omdanner innsatsfaktorer til karbonnøytral diesel, bensin eller plastprodukter av CO2 ved å tilsette vann og strøm. En rekke norske selskaper, blant dem Equinor, vil samarbeide om reaktoren USA-gründeren har utviklet og patentert globalt.

Et annet eksempel er Bergans som har utviklet en mer bærekraftig forretningsmodell ved å ta ansvar gjennom hele produktsyklusen fra produktutvikling med design og valg av materialer, over produksjon og transport, frem til bruk og utover det når produktet skal repareres, videreselges eller resirkuleres.

Foto: Ben White, Unsplash

Verdifullt arbeid

Grundig analyse identifiserer muligheter. Testing av alternative forretningsmodeller øker sjansen for riktig prioritering. God forankring og kommunikasjon øker forståelse, motivasjon og gjennomslagskraft. Konkrete planer og tiltak sikrer fremdrift.

Å levere på relevante bærekraftmål kan utvide virksomhetens mulighetsrom gjennom å sette den i stand til å utnytte nye forretningsmuligheter, forbedre posisjonen i eksisterende forretningsmuligheter, knytte til seg nye samarbeidspartnere, kunder og investorer og øke sin evne til å forstå endringer i markedet på et tidlig tidspunkt.

Endringer i forretningsmodell og utvikling av ny strategi er verdifullt arbeid, da alle store endringer i en bransje eller i samfunnsutviklingen gir nye forretningsmuligheter - og gjerne med gode marginer hvis timingen er god!

Spør oss

Spør oss

Hege Svensson Holvik

Ledende konsulent